راهنمای نگارش مقاله

راهنمای نگارش مقالات

 

مجله علوم پزشکی‌ زانکو (Zanko Journal of Medical Sciences) مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بوده که به انتشار مقالات پژوهشی (Original Article)، مروری (Review article)، گزارش مورد نادر (Case Reportو نامه به سردبیر (Letter to Editor) در تمامی  زمینه های مرتبط با علوم پزشکی بصورت فصلنامه می‌پردازد. برای ارسال مقالات لازم است موارد زیر رعایت گردد:

 • ارسال مقاله صرفاً از طریق سایت مجله امکان پذیر است. در این خصوص لازم است نویسنده مقاله نسبت به ثبت نام در سایت اقدام نماید.
 • مقالات باید به زبان فارسی روان و با رعایت اصول نگارش مورد پذیرش این نشریه نوشته شده و از بکارگیری کلمات خارجی که معادل فارسی مناسب در زبان فارسی دارند، اجتناب شود.
 • مجله از چاپ مقالات «ترجمه» معذور است.
 • مجله از چاپ مقالات ارسال شده در همایش علمی و چاپ شده در کتابچه خلاصه مقالات معذور می باشد.
 • اطلاعات بیماران نباید در نوشته‌ها و عکس‌ها منعکس شود. پوشاندن چشم‌ها و بخش‌هایی از بدن بیمار که نشانگر هویت آنها باشد، الزامی است (معاهده هلسینکی).
 • مقالات گزارش مورد باید از نوادر علوم پزشکی یا عوارض بسیار کمیاب بیماریهای شایع باشد.
 • با در نظرگرفتن این اصل که انجام تحقیق مستلزم کار گروهی است، باید به دقت کامل نسبت به درج نام و نام خانوادگی محققان به ترتیب سهم مشارکت اقدام گردد.
 • دفتر مجله در رد، اصلاح و ویرایش مقالات چاپ شده آزاد است و مقالات دریافتی مسترد نخواهد شد.
 • مسئولیت علمی، اخلاقی و حقوقی مقالات چاپ شده بر عهده نویسنده‌ مسوول مقاله است.
 • هرگونه تغییر در اسامی و یا ترتیب نویسندگان ، منحصرا تا قبل از پذیرش نهایی مقاله منوط به ارسال موافقت نامه ای با امضای تمام نویسندگان، به سردبیر مجله می باشد.
 • در صورت پذیرش مقاله مبنی بر چاپ در یکی از شماره‌های مجله، مقاله به این مجله تعلق داشته و نویسنده در خصوص انصراف از چاپ مقاله حقی ندارد.
 • جواب داوری مقالات طبق فرمت مجله، حداکثر در مدت 2 ماه به نویسنده مسول ارسال خواهد شد.

شرایط پذیرش انواع مقالات

 •  مقاله پژوهشی اصیل (Original Research ) حاصل یافته های پژوهشی نویسندگان که دارای حداکثر 4000 کلمه، 5 جدول و شکل و نمودار، حداقل 15 و حداکثر 40 منبع باشد.
 •  مقالات مروری (Review Article) مرور سیتماتیک و متا آنالیز شامل بررسی کلی یک موضوع جدید علمی است، صرفاً از نویسندگانی پذیرفته می‌شود که تسلط کافی و سابقه طولانی در مورد موضوع خاص را دارند که با ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده ایشان پذیرفته می‌شود و نیز مراجعه به تعداد قابل قبولی از منابع (حداقل  40مورد) و حداقل 3رفرنس از نویسنده مسئول یا نویسنده  باشد. دارای حداکثر 5000کلمه و حداکثر 5 جدول و شکل باشد.
 •  گزارش مورد (Case Report ) موارد استثنایی دارای جنبه های آموزشی و تحقیقاتی که در هر شماره حداکثر یک مورد چاپ می گردد. این نوع مقالات باید دارای حداکثر  2000 کلمه و حداکثر 3 شکل یا جدول و حداقل 10منبع باشد.
 •  نامه به سر دبیر (Letter to Editor) حداکثر 500 کلمه در ارتباط با مقالات یا نوشته های مجله همراه با پاسخ نویسنده مقاله به چاپ خواهد رسید. مجله در انتخاب و چاپ این نامه ها آزاد می باشد.

راهنمای نگارش انواع مقالات

 الف) مقاله پژوهشی اصیل (Original Research Article)

 صفحه عنوان (Title Page):  شامل عنوان های کامل و مکرر مقاله (Running title)، نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی نویسندگان، نام مؤسسه یا محل کار (مرکز تحقیقات، پژوهشکده؛ دانشکده، دانشگاه یا محل اشتغال)، تعیین نویسنده مسئول به همراه نشانی پستی، شماره های تلفن و نمابر محل کار، تلفن همراه و پست الکترونیکی. تمامی این مشخصات باید به هر دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود.

  * از آوردن اختصارات (Abbreviation) در عنوان خودداری شود.

 چکیده (Abstract):  باید معرف محتوای اصلی مقاله باشد و الزاماً باید ساختارمند بوده (Structured abstract) و بیش از 250 کلمه نباشد. چکیده مقاله شامل زیرعنوان های ذیل است:

 زمینه و هدف (Background and Aims)، مواد و روش ها (Materials and Method)، یافته ها (Results)، نتیجه گیری (Conclusion) و کلیدواژه ها (Keywords)

 * کلیدواژه ها بایستی در برگیرنده 3تا 5 واژه کلیدی بر اساس  MESH باشد.

 -چکیده انگلیسی باید منطبق با ساختار چکیده مقاله فارسی به انضمام آدرس، تلفن و آخرین مرتبه علمی و نام سازمان متبوع (Affiliation) به انگلیسی تنظیم شود.در تنظیم چکیده موارد زیر رعایت شود:

 - در مواد و روش ها نوع پژوهش، طرح پژوهش (Research Design)، زمان و مکان اجرا، جامعه پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، و روش آماری تحلیل یافته ها آورده شود.

  -در یافته ها نتایج مرتبط با اهداف پژوهش همراه با ذکر مقادیر مهمترین یافته ها، (P-value)در صورت معنا دار بودن تفاوت ها یا ارتباط ها بیان شوند.

 -درنتیجه گیری به جمع بندی نویسنده در مورد پاسخ به سوال پژوهش بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه و پیشنهاد کاربردی اشاره شود.

 متن مقاله:

متن مقاله شامل مقدمه، روش بررسی، بحث، نتیجه‌گیری، چکیده انگلیسی مشابه چکیده فارسی آن و فهرست منابع.

ب) مقاله مروری

  عنوان:  به گونه ای ارائه گردد که نوع مرور را مشخص نماید؛ به عنوان مثال مروری بر متون، مرورسیستماتیک کمی، کیفی یا ترکیبی. چکیده همانند مقالات پژوهشی اصیل ساختارداربوده و شامل  زمینه و هدف (Background and Aims)، مواد و روش ها (Materials and Method)، یافته ها (Results)، نتیجه گیری (Conclusion) و کلیدواژه ها (Keywords) است.

* مقدمه:  لازم است در بر گیرنده زمینه وعلت انجام مطالعه، چارچوب تئوریکی یا مفهومی باشد .

 *روش:  روش های مرور باید در برگیرنده قسمت های زیر باشد :

 *هدف: بیان هدف / اهداف مرور شامل:  عنوان مرور / سئوالات/  فرضیات یا فرضیه

   روشهای جستجو:  شامل استراتژی جستجو معیارهای ورود و خروج، بانک های اطلاعاتی جستجو شده، کلمات کلیدی، زبان مقالات مورد بررسی،ذکر تاریخ مطالعات جستجو شده .

 -  ارزیابی کیفیت: شامل توصیف روش های مورد استفاده و دلایل انتخاب و یا خروج مطالعات، معیارهای ممیزی

 -  شیوه خلاصه سازی داده ها: خلاصه کردن مطالعات انتخابی در مرور و مطالعات خارج شده در جداول جداگانه. در این قسمت مرور سیستماتیک باید توصیفی از فرآیند / فرآیندها باشد.

 یافته ها: نتایج مرور باید با استفاده از سر تیترهای مناسب گزارش شود و توصیف مفهومی یا تئوریکی مفاهیم یافته شده در متون ارائه گردد.

 بحث و نتیجه گیری: لازم است بحث با نقاط قوت و ضعف شواهد ارائه شده آغاز گردد و در ادامه ترسیم کاربرد عملی و نظری یافته های بدست آمده در مرور سیستماتیک توضیح داده شود .

 تشکر وقدردانی، تاییدیه اخلاقی، تعارض منافع، منابع مالی و منابع مطابق مقالات اصیل تنظیم گردد.

 ج) گزارش مورد (Case Report )

 شامل چکیده (بدون ساختار)، کلمات کلیدی، معرفی مورد یا موارد، بحث ، تشکر و قدردانی، تعارض منافع و منابع با حداکثر 1 تا 4 عکس یا جدول باشد. مستندات ضروری مربوط به مورد یا موارد مانند گزارشات پاتولوژیک ، نتایج آزمایشگاهی و عکس ها در هنگام ارسال مقاله باید ضمیمه گردد .

نگارش مقاله

متن کامل مقاله باید به زبان فارسی و در یک روی صفحه کاغذ A4 با فاصله یک سانتی‌متر بین سطور در قالب برنامه Word 2007 و با فونت BZar 13 (برای حروف فارسی) و Times New Roman 12 (برای حروف انگلیسی) تایپ شود.

 *چکیده لاتین مقاله باید ترجمه دقیق چکیده فارسی باشد.

مقاله تحقیقی باید مشتمل بر صفحات و مطالب زیر باشد:

*  صفحه عنوان باید شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (ها)، سمت و مرتبه علمی، محل خدمت، تاریخ و محل پژوهش، آدرس کامل پستی، شماره تلفن (ترجیحاً همراه)، دورنگار و پست الکترونیک نویسنده مسؤول مقاله باشد.

*  صفحه دوم: چکیده که شامل حداکثر ۲۵۰ کلمه و دارای قسمت های: زمینه و هدف   (Background and Aim)، روش بررسی Material and Method))، یافته ها (Results) ، نتیجه گیری (Conclusion) و تعداد ۳ تا ۶  واژه های کلیدی (Keywords)  باشند. چکیده انگلیسی می بایست مشابه معادل فارسی باشد.

*  صفحه سوم و بعد از آن باید به ترتیب شامل مقدمه، روش بررسی، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، پیشنهادات (در صورت وجود)، سپاسگزاری و فهرست منابع باشد.

جداول و نمودارها باید با کیفیت مطلوب (ترجیحاً رنگی) و هرکدام در صفحات جداگانه با ذکر شماره مربوطه در متن مقاله تهیه شوند عکسهای ارسالی باید دقیق، روشن و اصل باشد. از ارسال تصاویر و نمودارها بصورت سه بعدی خودداری شود. ابعاد تصاویر و نمودارها نباید از cm12´8 بیشتر باشد.

روش نگارش مقالات در این مجله بر مبنای اصول نگارش مقالات زیست پزشکی که بر اساس مصوبه کمیته بین‌المللی سردبیران مجلات علوم پزشکی در ونکوور کانادا به تصویب رسیده می‌باشد.

شیوه نگارش منابع

 - فهرست منابع مقاله باید فقط به زبان انگلیسی بوده و منابع استفاده شده فارسی درمقاله نیز باید به زبان انگلیسی برگردان شود. هنگام ذکراسامی نویسندگان مقالات ویا کتابها، مشخصات شش نویسنده اول به طور کامل نوشته شده و پس از آن عبارت et al درج می گردد .

*ترتیب شماره‌گذاری منابع باید به ترتیب استفاده در متن مقاله باشد و بر اساس دستورالعمل Vancouver به شرح زیر تنظیم گردد:

کتاب:

به ترتیب نام خانوادگی تا شش نویسنده (های)، حرف یا حروف اول نام نویسنده‌(های)، عنوان‌کامل، شماره چاپ محل انتشار، نام ناشر، سال انتشار و شماره صفحات مورد استفاده. (نام نویسنده های با علامت «،» از یکدیگر جدا می‌شوند).

Kates M. Techniquse of LIpidology. 2nd ed. New York: Elsevier, 1992: 170-9.

بیش از شش نویسنده: بعد از نویسنده ششم علامت، و بعد et al می‌آید. بقیه اطلاعات بصورت فوق تنظیم می‌گردد.

فصلی از کتاب:

نام و نام خانوادگی و حرف یا حروف اول نام نویسنده‌(های) فصل مورد استفاده، عنوان کامل فصل، نام خانوادگی و حرف یا حروف اول نام مؤلف یا مؤلفین کتاب، عنوان کامل کتاب، شماره چاپ، محل و نام ناشر، سال انتشار و شماره صفحات فصل مورد استفاده.

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and strok. IN: Laragh JH, Brenner BM, Editors. Hypertension: pathophysioloy diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven press, 1995: 456-710.

سازمان به عنوان مؤلف یا ناشر: چنانچه در معرفی کتاب یا مجله سازمان به عنوان نویسنده و یا ناشر باشد از آن استفاده می‌شود و بقیه اطلاعات کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می‌گردد.

Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 1992.

مطالب کنفرانس:

Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology. 1995 Oct. 15-19, Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier, 1996.

بیانیه کنفرانس:

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection privacy and security in medical informatics. In: Lum KC, Degoulet P. piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceeding of the 7th world Congress on Medical Informations: 1992 Sep 6-10, Geneva, Switzerland. Amsterdam: North- Holland 1992: 1561-5.

پایان‌نامه:

نام خانوادگی نام. عنوان پایان‌نامه. ‌]پایان نامه[. محل انتشار: نام دانشکده و دانشگاه؛ سال.

Kaplan SJ. Post-hospital home health car:  The  elderlys access and utilization [dissertation]. St. Louis (Mo): Washington Univer; 1995.

مقاله منتشر شده:

Leshner J. Molecular mechanisms of cocaine addicition. N Engl J Med. IN Press 1996.  

مقاله ژورنال که در نسخه الکترونیک باشد:

Morse SS. Factors in emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online]1995 Jan-mar [cited 1996 Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Available from: URL: http://www.cdc. Gov/ncidod/EID/eid. Htm

منوگراف که در نسخه الکترونیک باشد:

CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia Group, producers. 2nd ed. Version 2.0 San Diego: CMEA; 1995.

مقالات چاپ شده در مجلات:

شش مؤلف اول را نام برده و سپس عبارت «و همکاران» را ذکر کنید. سپس عنوان مقاله، آنگاه عناوین خلاصه شده مجله، سال انتشار، شماره مجله، صفحات اول و آخر آورده شود. توجه خاص به نقطه‌گذاری در نوشتن مراجع ضروری است.

Khasi B, Yousefi F, azadi N, Taymoori P. Relationship between personality types and excitement with state anger among students at Kurdistan University of Medical Sciences. Zanko J Med Sci. 2016; 17 (53) :1-8

اگر تعداد نویسندگان بیش از 6 نفر بود به صورت همکاران (et al) آورده شود:

Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after chernobyl: 5 year follow-up. Br J cance. 1996; 73: 1006-12.

سازمان به عنوان مؤلف:

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust. 1996; 164: 282-4.

هیچ مؤلفی داده نشده باشد، (گروه مؤلفان):

Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J. 1994; 84: 15.

مقاله به زبان انگلیسی نیست:

Ryder TE, Haukelan EA, Solhaug JH. Bilateral infrapatellar senerupter hostidigere frisk kvinne. Tidsskr Nor Laegeforen 1996: 116: 41-2.

مجله همراه با ضمیمه تکمیلی:

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and accupational lung cancer. Environ Health perspect 1994: 102 suppl 1: 275-85.

 


دفعات مشاهده: 5898 بار   |   دفعات چاپ: 457 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم پزشکی زانکو می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Zanko Journal of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb