Journal archive for Google Scholar Robot!

Zanko Journal of Medical Sciences

مجله علوم پزشکی زانکوVolume 14, Number 41 (2013-6)


بررسی الگوی حساسیت آمینوگلیکوزیدها در میکروارگانیسم های جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان های بعثت و توحید شهرستان سنندج در سال های 1387-1386
بررسی الگوی حساسیت آمینوگلیکوزیدها در میکروارگانیسم های جدا شده از نمونه های بالینی در بیمارستان های بعثت و توحید شهرستان سنندج در سال های 1387-1386
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان غلظت فلوئور در آب های آشامیدنی روستاهای شهرستان ساری در سال 1387
بررسی میزان غلظت فلوئور در آب های آشامیدنی روستاهای شهرستان ساری در سال 1387
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اپیدمی وبا در استان های کردستان و همدان در سال های 1377 تا 1387
بررسی اپیدمی وبا در استان های کردستان و همدان در سال های 1377 تا 1387
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کیفیت میکروبی آب شرب روستاهای شهرستان دیواندره در سال 1387
بررسی کیفیت میکروبی آب شرب روستاهای شهرستان دیواندره در سال 1387
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اپیدمیولوژیک سرطان آستروسیتوم در بیمارستان بعثت سنندج سال های 89-87
بررسی اپیدمیولوژیک سرطان آستروسیتوم در بیمارستان بعثت سنندج سال های 89-87
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و گزیلن در واحد چاپ کارخانه کشت و صنعت شمال در سال 1388
بررسی میزان بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و گزیلن در واحد چاپ کارخانه کشت و صنعت شمال در سال 1388
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فراوانی و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از نمونه های کشت مدفوع در بیمارستان های توحید و بعثت شهر سنندج در سال 87-85
بررسی فراوانی و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از نمونه های کشت مدفوع در بیمارستان های توحید و بعثت شهر سنندج در سال 87-85
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در زمینه جداسازی و بازیافت مواد زاید جامد در سال 1389
بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در زمینه جداسازی و بازیافت مواد زاید جامد در سال 1389
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles